สารจากผู้บริหาร

บริษัทได้ร่วมลงนามแสดงความมุ่งมั่นต่อองค์กร Science Based Targets initiative (STBi) ในการกำหนดเป้าหมายขับเคลื่อนองค์กรมุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

ธุรกิจของบริษัทโดยสรุป

บริษัทดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ จนถึงการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน โดยจำแนกธุรกิจตามลักษณะ

กิจการของบริษัท

บริษัท* บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้ามีฐานการผลิตในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหาร

ใน 17 ประเทศ


เป็นธุรกิจของบริษัท* 15 ประเทศ

และเป็นธุรกิจของบริษัทร่วม และร่วมค้า 2 ประเทศ

ส่งออก

>40 ประเทศ

5 ทวีปทั่วโลก

เข้าถึงผู้บริโภค

>4,000 ล้านคน

หมายเหตุ: บริษัท* หมายถึง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (หรือคำย่อว่า “ซีพีเอฟ”) และบริษัทย่อย

ผลการดำเนินงานปี 2565

สัดส่วนรายได้จากการขาย

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2565

รายได้จาการขาย
(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ*
(หน่วย: ล้านบาท)

หมายเหตุ: กำไรสุทธิ* = กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่​

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2565
บริษัททุ่มเทด้านนวัตกรรม สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพด้วยมาตรฐานที่ปลอดภัย เพื่อความมั่นคงทางอาหารของผู้บริโภคทั่วโลก บนพื้นฐานการมีคุณค่าความยั่งยืนร่วมกัน